Kvalitet

Vi på Jelia Care arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Arbetet ska bygga på enkelhet. Det ska vara en naturlig del av det ordinarie arbetet. Det är viktigt att personalen upplever kvalitetsarbetet betydelsefullt och som ett hjälpmedel för att utveckla verksamheten. För oss är det viktigt att fokusera på uppdraget, d.v.s. att tillgodose den enskildes behov i enlighet med gällande lagstiftning och fastställda riktlinjer.

En gång per år genomför vi en kvalitetsmätning i syfte att mäta hur nöjd du som kund är med våra tjänster.
Vi tar även emot dina synpunkter per telefon eller skriftligen under resten av året. Vi ser dina synpunkter och eventuella klagomål som hjälp till att förbättra och utveckla våra tjänster.

Kvalitetspolicy

Kvalitetsarbetet ska bygga på enkelhet. Det ska vara en naturlig del av det ordinarie arbetet. Det är viktigt att personalen upplever kvalitetsarbetet betydelsefullt och som ett hjälpmedel för att utveckla verksamheten.
Det är viktigt att alltid fokusera på uppdraget, d.v.s. att tillgodose den enskildes behov i enlighet med gällande lagstiftning och fastställda riktlinjer.

Hantering av synpunkter & klagomål

Verksamheten har rutiner för synpunkter och klagomål. Synpunkter och klagomål kan framföras personligt, per telefon eller skriftligt. Om det är möjligt ska åtgärder vidtas omedelbart för att komma till rätta med klagomålet. Inom en vecka ska en återkoppling till den enskilde göras och då redogörs vilka åtgärder som har vidtagits eller ska vidtas. Verksamheten är ansvarig att ärenden förs upp och att vidtagna åtgärder informeras.

  • kunden skall mötas av verksamhetens goda kvalitet och respekt för den enskildes integritet, synpunkter och önskemål
  • Kund/anhöriga skall ges möjlighet till delaktighet, inflytande och medbestämmande
  • Verksamheten skall eftersträva kontinuitet i relation till insats och den enskilde skall känna trygghet med den insats som ges.
  • Kund/anhöriga skall vara försäkrad om att insatsen kontinuerligt kvalitetssäkras och att verksamheten satsar på kvalitetsutveckling.

Blanketter