Kvalitetsarbete

Med kvalitetsarbetet får verksamheten en möjlighet till att fördjupa kunskaperna. Verksamheten utvecklas och kvalitetssäkras genom att den erhåller den information. Detta utgör en grund för ett kontinuerligt lärande inom verksamheten vilket i sin tur gör det mer kunskapsrikt. Engagemang och motivation hos personal är bland annat några faktorer som leder till ett framgångsrikt kvalitetsarbete.

Arbetsmiljö

Ledningen i verksamheten har stor kompetens gällande arbetsmiljölagstiftning samt yrkeserfarenhet. Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden. Vi driver på att för att det på varje arbetsplats ska finnas ett aktivt arbetsmiljöarbete.

Vi utför kontinuerliga samtal med personal samt kunder. Detta för att upptäcka, bedöma och åtgärda arbetsmiljöbrister som kan leda till våld och hot.

Vi bevakar även att arbetet pågår enligt arbetsmiljölagen (AML), exempelvis genom att personal erbjuds handledning för att arbetet ska kunna bedrivas i en god psykosocial arbetsmiljö.

  • Klagomål, synpunkter, avvikelser m.m. skall alltid återkopplas till personal.
  • Kompetensutveckling skall erbjudas personal om behovet finns.
  • Ledningen skall uppmärksamma och ge positiv respons till personalen för det kvalitetsarbete som genomförs. Vi arbetar för att utveckla metoder och rutiner för kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Dessa skall vara lättförståeliga för såväl personal som för kunder och närstående.
  • Rutiner skall utvecklas för att ta tillvara kundens och närståendes klagomål och synpunkter.